1. Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland van toepassing.
 2. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en wordt geacht bekend te zijn met dit reglement.
 3. De inzender/exposant gaat akkoord met het privacybeleid van de Stichting Keesachtigen en Poolhonden en met het maken en publiceren van foto’s gedurende de show.
 4. Bij betaling op de tentoonstelling bedraagt het inschrijfgeld € 35,= per hond. De exposant verplicht zich het inschrijfgeld gelijktijdig met de inschrijving te voldoen.
 5. Zodra het aantal honden dat (bij een keurmeester) geplaatst kan worden is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten.
 6. Ingeschreven honden kunnen slechts worden geaccepteerd, indien de honden in het NHSB resp. in een der bijlagen van het NHSB of in een FCI-erkend buitenlands hondenstamboek zijn ingeschreven. Bij inschrijving is het verplicht het stamboeknummer te vermelden, zonder dit nummer kan een inschrijving niet worden geaccepteerd.
 7. De inschrijving dient altijd te geschieden op naam en adres van de eerste eigenaar zoals vermeld op de stamboom.
 8. Honden uit het buitenland moeten zijn ingeënt tegen hondsdolheid, hetgeen d.m.v. een inentingscertificaat moet kunnen worden aangetoond.
 9. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Wanneer door overmacht de tentoonstelling geen doorgang kan vinden, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. Wanneer de tentoonstelling door maatregelen rondom COVID-19 geen doorgang kan vinden, vindt volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 10. De hond dient de dag van de tentoonstelling de leeftijd te hebben bereikt voor die klasse waarvoor men wil inschrijven. U kunt maar in één klasse inschrijven, met uitzondering van de koppelklasse en de kind-hondshow.
 11. Alle honden moeten via de dierenarts het tentoonstellingsgebouw worden binnen gebracht. Op verzoek moet het dierenpaspoort kunnen worden getoond. Ieder wordt verzocht in het belang van de honden de instructies op te volgen van de dienstdoende dierenartsen en commissarissen.
 12. De keuringen beginnen precies om 10.00 uur ‘s morgens.
 13. Elke exposant is zelf verantwoordelijk om op tijd in de ring te verschijnen waar zijn of haar ras wordt gekeurd. Voor in de catalogus staat vermeld in welke volgorde en in welke ringen de honden worden gekeurd.
 14. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester.
 15. U mag eigen benching meenemen. Onder eigen benching dient u een mat te leggen. In verband met brandweervoorschriften is het plaatsen van trimtafels en eigen benching rond de ringen niet toegestaan. Dit mag alleen op de aangewezen plaatsen. De gangpaden dienen vrij te blijven.
 16. De tentoonstelling is geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Voor niet ingeschreven honden kan desgewenst een toegangskaart worden gekocht à € 5,= per stuk.
 17. Mocht blijken dat van een entreekaart misbruik wordt gemaakt dan zal deze onmiddellijk worden ingetrokken. Alle inzenderskaarten en officialkaarten staan op naam en zijn dus strikt persoonlijk.
 18. Iedere exposant is verantwoordelijk voor de schade die door zijn of haar hond(en) aan derden worden toegebracht. Schade veroorzaakt door honden kan nimmer op het bestuur c.q. de Stichting Keesachtigen en Poolhonden worden verhaald. De organisatie wijst in deze elke aansprakelijkheid af. De organisatie behoudt zich het recht voor gevaarlijke honden de toegang tot de tentoonstelling te weigeren dan wel deze uit het tentoonstellingsgebouw te doen verwijderen.
 19. Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor bestemming, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de tentoonstelling nog mochten voordoen.
 20. Inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren na 30 april 1989 of in het buitenland nadat aldaar wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, dan wel in het buitenland geboren na 1 oktober 1996 niet aan de oren is gecoupeerd.
 21. Inzender verklaart dat de ingeschreven hond, indien geboren in Nederland na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat aldaar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, niet aan de staart is gecoupeerd.
 22. Door inschrijving stemt de exposant ermee in dat zijn gegevens worden verwerkt ten behoeve van de organisator, eventueel behaalde titels alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer. Indien de exposant dit niet wenst, zal hij dit tegelijk met inzending van het formulier schriftelijk aan de organisator mededelen.
 23. Alle informatie is onder voorbehoud van druk-, type– en andere fouten